Tag Archives: kraft

Noen videre refleksjoner om makt eller kraft

Jeg tar sjansen og deler noen videre – og uferdige – refleksjoner om makt eller kraft, som en oppfølger til forrige bloggpost.

På hvilken måte kan vi i kristne utøve makt i samfunnet? Eller, siden begrepet “makt” har en del negative assosiasjoner knyttet til seg – og vi dermed ikke identifiserer oss så lett med det – er det kanskje bedre å bruke de mer stuerene begrepene “innflytelse” eller “påvirkning”.

Hvordan skal vi som Guds menighet få innflytelse i samfunnet? blir da det viktige spørsmålet som mange av oss stiller.

De naturlige strategiske grepene blir da å øke synlighet, få posisjoner eller heve kompetansen. Dette gjør at flere vil høre oss og budskapet vårt. Og vi får mulighet til å påvirke samfunnsstrukturer med kristen tro.

Altså: Synlighet, posisjon, kompetanse

Det høres riktig ut. Høres ut som tre viktige punkter i en handlingsplan.

Problemet er at det ikke er knyttet noen løfter i Bibelen til disse tre. Tvert imot.

Om synlighet:

«I stillhet og tillit skal deres styrke være.» Jes.30,15

«Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.» 1.Tim.2,1-2

Det virker kanskje noe overfladisk å kun trekke frem to isolerte skriftsteder, men jeg klarer ikke å se at det i Bibelens totale vitnesbyrd finnes et budskap om at vi må søke synlighet for å påvirke. Om vi blir synlige gjennom de livene vi lever, er et helt annet spørsmål. Her handler det om hvor vi plasserer vår tillit. Hva stoler vi på skal gi oss resultater?

Bibelen har aldri bedt oss om å stole på synlighet som en vei til resultater. Den forståelsen er et resultat av en (medie)virkelighet der man må bli sett for å få resultater, om det er i reklamebransjen eller underholdningsindustrien. Blir du ikke sett, finnes du ikke. Den som roper høyest, er mest kreativ eller finner på de nyeste, mest annerledes eller grensesprengene tingene, blir sett – og bedrer avkastningen på arbeidet sitt. Om det er kjendisstatus eller økt salg.

Synlighet er ikke en vei til å gå i Guds kraft. Synlighet kan være et resultat av at en går i denne kraften, men det er noe helt annet. Vi skal ikke søke synlighet, men heller søke Gud, så skal den nødvendige synligheten gis i rett tid.

Om kompetanse og posisjon:

«Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.»

Jeg mener hele avsnittet fra 1.Kor.1,26 og hele kapittel 2 er verdt å lese mange ganger. Be over. Meditere over.
Hva mener Gud er viktig når det gjelder å gjøre hans tjeneste? Leve i hans kraft?

Ikke kompetanse eller posisjon. Men Guds visdom, Den hellige ånds innsikt i dybdene i Gud.

Kan synlighet, posisjoner og kompetanse være til hinder for kristen innflytelse i samfunnet? Ja, i den grad det er der vi plasserer vår tillit. I den grad vi søker dette som veier til innflytelse. Men om det blir gitt oss, om vi blir ledet dit, skal vi ta det imot – men samtidig være våkne og be om beskyttelse, slik at vår fullstendige avhengighet av Gud ikke forsvinner i vår flinkhet …

To verdier vi trenger på denne veien: Tillit og tålmodighet

Tillit til Guds gjerning. Til Guds ord. Til Åndens ledelse. Til Guds løfter.
Tålmodighet: Gud har sin tidsplan. Han står ansvarlig for veksten. For resultatene. Vi skal få vente i forventning til hva han gir og hvor han leder oss. Ikke i passivitet eller latskap. Men i aktiv søken etter Gud og lydhørhet og lydighet til å gå der hans stemme leder oss.

Der finnes kraften.

Makt eller kraft?

Ill.foto: sxc.hu/Ayla87

Ill.foto: sxc.hu/Ayla87

Jeg lurer på om vi kristne noen ganger blander begrepene «makt» og «kraft». Ikke minst når det kommer til kristendommens plass i samfunnet.

La meg forsøke å forklare. Eller strengt tatt: Sortere tankene mine mens jeg skriver …

All makt
Like før Jesus ble tatt opp til himmelen, sa han: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden». Hvordan utøver Jesus denne makten?

Jesus viste blant annet at han hadde:
– makt til å helbrede
– makt til å drive ut onde ånder
– makt til å overvinne døden
– makt til å frelse

Jesus inntok en maktposisjon i møte med djevelen, demoner og syndefallets konsekvenser. Han hadde – og har – makt over dem. Den siste fienden, døden, ble overvunnet ved den tomme graven første påskedag.

Jesus inntok aldri en maktposisjon i møte med andre mennesker. Han utøvde ikke makt over dem. Han foretok aldri valg eller handlinger som gjorde at mennesker mistet sin frihet til å følge ham eller ikke.

Men Jesus viste sin makt for menneskene ved å utøve makt over djevelens og hans demoner. Jeg tror den distinksjonen er svært viktig.

Og vi er sendt for å gå i hans fotspor.

Han gir kraft
Derfor gir han oss kraft.

«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Apg.1,8

– kraft til å være Jesu vitner. I ord, i tegn og i under.
– kraft til å følge Ham, hva det enn koster
– kraft til å sette mennesker i frihet
– kraft til å seire over verden

Vi er ikke denne kraften. Men i Den hellige ånd kan vi få denne kraften – for å vitne, ikke for å forherlige oss selv og vår åndelige fortreffelighet.

Makt eller kraft?
Men så er jeg redd vi noen ganger blander kortene. For makt og kraft er ikke det samme. De er relatert til hverandre. Men må holdes strengt adskilt.

Vi skal få ta imot kraften fra Gud. Vi skal utøve den makt vi i Jesu navn har fått over djevelen og hans åndehær (ja, jeg tror faktisk at de er en realitet). Men den makten har vi fått for å tjene andre, ikke herske. Å søke maktposisjoner i den hensikt å fremme misjon er livsfarlig. Av minst to viktige grunner:

For det første kan makt ødelegge hjertet hos den som får makten, ikke minst når makten er noe man søker. «All makt korrumperer» har John Dalberg-Acton sagt. Jeg er ikke enig i en så kategorisk påstand. Som en venn sa: «Makt korrumperer ikke. Synd korrumperer.» Men vi ser at mange gode intensjoner og ønsker om å skape forandring har måtte gi tapt i møte med maktens besnærende makt over oss. Og «hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?» Mark.8,36. Sammenblandingen makt og kristen tro er en usedvanlig krevende kombinasjon, og i de fleste tilfeller har troen gått tapende ut av det ekteskapet …

For det andre er det vanskelig å gjenspeile den kristne tro gjennom maktposisjoner, en tro som handler om å gi avkall, tjene, bøye seg ned og gi sitt liv for andre. Makt handler om å ta i bruk de midler en har – i vår siviliserte kultur: lovgiving og budsjettildeling (og mediedekning), i diktaturer: fengsling og drap – til å styre folk til å gjøre det makten bestemmer, om de ønsker det eller ikke. Jeg ønsker ikke å nedvurdere den oppgaven politikere gjør. Myndigheten er gitt av Gud og viktig for å få et samfunn til å fungere godt.

Problemet oppstår når denne makten skal være en medspiller for den kristne tro. Ja, jeg tror mange av lovene som er farget og formet av den kristne tro er helt essensielle for et samfunn som er godt å leve i. Men det er stor forskjell å bruke makten som et middel for å fremme kristen tro, eller å bruke makten til å tjene menneskene med gode lover, viktige budsjettildelinger eller mediedekning som fremmer det som er sant, rett og godt.

Hva skal vi søke?
Jeg tror ikke vi kristne er kalt til å søke makt. Hvor taktisk lurt det enn kan virke. Hvor gode konsekvenser det enn (i hvert fall på kort sikt) kan gi. For det «lukter» ikke Jesus av det. Det kan korrumpere våre hjerter. Vi kan stå i fare for å gå på kompromiss med vår tro, i det godes hensikt. Og vi står i fare for å gi et annet inntrykk av hvem Jesus er, han som gav avkall på sin posisjon, som ikke utøvde makt over menneskene, men elsket, tjente og gav sitt liv for dem.

Vi er kalt til å søke Gud. Søke hans ansikt. Være sammen med ham. Ha blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Være barn av en himmelsk Far, som elsker oss med en evig kjærlighet.

Der skjer det noe. Vi blir forvandlet. Vi blir fylt. Vi får kraft. Vi blir vitner om hvem Jesus er. Men vi er ikke hos ham for å bli forvandlet. For å bli fylt. For å få kraft. Gud er årsak nok til å være hos ham.

Å ta imot Guds kraft, å leve i denne kraften, vil ha en helt annen virkning på menneskenes hjerter enn alle maktposisjoner vi kan få – hvor gode og viktige de enn er.

Om vi blir gitt en maktposisjon gjennom et liv der vi tjener og ikke søker makten, da kan vi kanskje gå inn i den – som en Daniel i Babylon. Men vi skal være klar over farene, og stå imot alle fristelser til å se på maktposisjonen som et middel for misjon gjennom makt. Vi er her på jorden for å tjene, for å gi avkall, for å gi våre liv. Først da kan vi speile ham som gav sitt liv av kjærlighet til menneskene.

La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!

Han var i Guds skikkelse
og så det ikke som et rov
å være Gud lik,

men ga avkall på sitt eget,
tok på seg tjenerskikkelse
og ble mennesker lik.

Da han sto fram som menneske,
fornedret han seg selv
og ble lydig til døden, ja, døden på korset.
Fil.2,5-8

Oppdatering: Jeg fikk en tilbakemelding om at det finnes ulike former for makt, og at det er fare for at en i dette innlegget blander disse. En bedriftsleder har makt. Foreldre har makt. En prest, pastor eller søndagsskoleleder, for den saks skyld, har makt. Dette er strukturer som skal skape ryddige relasjoner og orden i «organismen». Mitt anliggende er å påpeke «maktmisjon», en holdning der vi kristne tenker at vi må ha en form for maktposisjon i samfunnet for å utbre kristen tro. Håper dette klargjør det.

Stopp, din hamster!

Vi mennesker oppfører oss som hamstere. Vi hamstrer masse ting mens vi løper i hjulet som gir oss masse å gjøre, men som ikke fører oss noen sted.

Midt i denne løpingen hvisker det en stemme: Stans, og innse at jeg er Gud.

Vi har ikke tid, svarer vi. Vi må hamstre, gjøre, løpe, stresse, samle opp. Og vi glemmer at Gud er Gud

Han fortsetter å hviske: Stans, og innse at jeg er Gud.

Vi har fortsatt ikke tid, er beskjeden vi gir Gud. Vi må tjene ham, bygge menighet, aktivisere og legge strategier. Og vi glemmer at Gud er Gud.

Gud gir seg ikke. I kjærlighet, uten å være påtrengende, hvisker han et nådig budskap om at vi skal få senke skuldrene. For vi er ikke Gud. «Herredømmet er lagt på hans skuldre,» sa profetien om Jesus, og vi skal få slippe å være herrer i eget liv. Vi skal få slippe å være opprettholdere, kraftkilder og produsenter.

Vi må ta et skritt ut av løpehjulet. Være stille lenge nok til at vi hører Guds frigjørende stemme: Jeg er Gud. Jeg er kjærlighet, nåde og kraft. Stans og ta imot.

Det er fastetid. Om du skal faste fra mat, shopping, Facebook eller TV, kan ikke jeg si. Men hva med å stille seg selv spørsmålet: Hva tar fokus, krefter og tid fra Gud? Hvilke områder i livet skal jeg stanse for å innse at Gud er Gud?

Og i fasten som følger, kan Gud få slippe til med sin fred, sin retning og sin kraft i og gjennom ditt liv. Ha en velsignet fastetid!